Непромењиве речи

Непроменљиве речи
1)Прилози – неки прилози ( за начин, количину, место и време) могу да се пореде.
Врсте прилога: - за време – пример: јуче, јутрос;
-за место – пример: овде, лево;
-за начин - пример: добро, лако;
-за узрок – пример: зато, стога, због;
-за количину – пример: мало, много.

2)Предлози – показују односе у простору:
-просторни однос – пример: у, над, пред;
-временски однос – пример: од, до;
-однос узрока, поређења, циља – пример: због, ради.

Врсте:
а) прави – пример: у, на, од, за, над;
б) неправи: 1) добијени од прилога – пример: близу, више, пре...
2) добијени од именица – пример: врх, поврх, дно...

3)Везници – повезују речи, синтагме и синтаксе.
Могу бити:
а) прави- пример: и, па, те, ни, нити, али, или...
б) неправи (добијени од друге врсте речи: везника, прилога, именице) – пример: кад, већ, само, докле...

4)Речце – показују лични став и односе се на целу реченицу.
Врсте: а) истицање супротности – пример: међутим, пак, ипак...
б) посебно истицање – баш, бар...
в) лични став – да, уистину, заиста...
г) показивање – ево, ено,ето, гле...
д) питање – да ли, је ли...
ђ) потврђивање и одрицање - да, не, ни...

5)Узвици – показују лична осећања, за изражавање страха, боли, изненађења – пример: јој, ах, упс...
-за вабљење – пример: иш, мац, пис...
-ономатопејског карактера – пример: кврц, фију, банг...